_


Το COLOREGG™ και το CRASHEGG™, αποτελεί την έντυπη εφαρμογή μιας δημιουργικής ιδέας ως εύρημα/εργαλείο αυτοπροβολής.

Πηγή έμπνευσης υπήρξε το παραδοσιακό έθιμο της βαφής και του τσουγκρίσματος των Πασχαλινών αυγών.

Με το αυγό λοιπόν ως «πρωταγωνιστή» η δημιουργική ιδέα υλοποιείται σε δύο στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο, το αυγό ελέγχεται ― βάσει δύο χρωματικών υποδειγμάτων (μοντέλων) ― ως προς τα χρωματικά του χαρακτηριστικά, ενώ στο δεύτερο στάδιο, ως προς την αντοχή του στο τσούγκρισμα. 


Τσουγκρίστε υπεύθυνα!


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αυγά δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.


CRASHEGG™ Easter Egg Test LE


After finishing the dyeing of Easter eggs, let them cool at room temperature for 16’. Wearing special nylon gloves, take an egg – carefully – and place it on the spot marked “C1”, in the direction of spot marked “C2”.

Carefully push the egg, from “C1” to “C2” position, in order to compare the color achieved against the two color patterns and the three different shades of red given.

If and insofar, the egg proves to be of the desired color shade, paste the “Certified Quality Control” round-shaped sticker (QC PASSED) on it, and then place the checked egg – carefully – on the spot marked “C2”. Otherwise, the dyeing process has to be repeated from step 1.


_


Μετά την ολοκλήρωση της βαφής των πασχαλινών αυγών, αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου για 16’. Φορώντας ειδικά γάντια νυτριλίου, παίρνετε ― με προσοχή ― ένα αυγό και το τοποθετείτε στη θέση «C1» με κατεύθυνση προς την θέση «C2».

Προωθήστε προσεκτικά το αβγό, από την θέση «C1» προς την θέση «C2», προκειμένου να συγκρίνετε την απόδοση του χρώματος βάσει δύο χρωματικών μοντέλων και τριών διαφορετικών αποχρώσεων του κόκκινου που παραβάλλονται.

Εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι το αυγό έχει την επιθυμητή απόχρωση, επικολλάτε το ειδικό κυκλικό αυτοκόλλητο «Εγκεκριμένου Ποιοτικού Ελέγχου» (QC PASSED) και τοποθετείτε το ελεγμένο αβγό ― πάντα με προσοχή ― στη θέση «C2». Διαφορετικά η διαδικασία βαφής χρειάζεται να επαναληφθεί από την αρχή.

CRASHEGG™ Easter Egg Test LE


On the presumption that at least two (2) Easter eggs have been successfully checked and, after having placed on them the special CRASHEGG stickers on the longitudinal axis of the eggs, position them with their tops opposite each other on the spots “C1” and “C2”
After this, apply accelerating crash collision course force (F) along the red axis. Evaluate the results.

ATTENTION: 
In case the control process has unfortunate results (i.e. eggs not sufficiently cooked), call emergency number +30 210 9310803

_


Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ελεγχθεί επιτυχώς δύο (2) πασχαλινά αβγά τουλάχιστον και, έχοντας ήδη επικολλήσει τα ειδικά αυτοκόλλητα «CRASHEGG» κατά το διαμήκη άξονα των αβγών, τα τοποθετείτε αντικριστά και κατά κορυφήν στις θέσεις «C2» και «C3».

Κατόπιν, εφαρμόζετε δύναμη (F) επιτάχυνόμενης πορείας σύγκρουσης κατά τον κόκκινο άξονα. Αξιολογείτε τα αποτελέσματα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση ατυχούς έκβασης της διαδικασίας ελέγχου (π.χ. αβγά ανεπαρκώς βρασμένα ~ μελάτα), καλέστε στον αριθμό άμεσης ανάγκης 210 9310803

CONCEPT & DESIGN Chris Trivizas 
Copywriter Nikos Panos
Photography Math Studio
dyeing of Easter eggs Maria Drosiadou


©2019 

You may also like

Back to Top